بایگانی برچسب: انجمن ادبی سیمرغ

انجمن ادبی سیمرغ(سیر تحول سفرنامه‌نویسی در ادبیات معاصر)

نشست حلقه‌ی ادبی سیمرغ با عنوان «سیر تحول سفرنامه‌نویسی در ادبیات معاصر» پنج شنبه ۲5 شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مسعود انصاری، آقای مسعود بربر و خانم سعیده امین زاده بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع «سیر تحول سفرنامه‌نویسی در ادبیات معاصر»، سخنرانان: دکتر …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ(در جست‌وجوی سرچشمه‌ها؛ بررسی تحلیلی خاستگاه و ریشه‌های نثر معاصر فارسی)

نشست حلقه‌ی ادبی سیمرغ با عنوان «در جست‌وجوی سرچشمه‌ها؛ بررسی تحلیلی خاستگاه و ریشه‌های نثر معاصر فارسی» جمعه 28 خرداد ماه 1400 برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مسعود انصاری، آقای مسعود بربر و خانم سعیده امین زاده بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع در جست‌وجوی سرچشمه‌ها؛ بررسی …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (نگاه تحلیلی به بوف کور صادق هدایت )

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « نگاه تحلیلی به بوف کور صادق هدایت »، جمعه 31 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر هنگامه آشوری، آقای مسعود بربر و خانم سعیده امین زاده بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به شعر و زندگی حسن …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (نگاهی به زندگی و شعر حسین منزوی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « نگاهی به شعر و زندگی حسین منزوی»، پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مهدی فیروزیان و دکتر امیرحسین ماحوزی بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به شعر و زندگی حسن منزوی، سخنرانان: دکتر مهدی …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (نگاهی به شعر سیمین بهبهانی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « نگاهی به شعر سیمین بهبهانی»، پنج شنبه 25 دی ماه 1399 برگزار شد. سخنرانان این نشست استاد علیرضا شجاع پور، دکتر محمدنوید بازرگان، دکتر امیرحسین ماحوزی، دکتر حسین مجتهدی و دکتر شروین وکیلی بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (موردپژوهی رمان تن تنهایی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ، با موضوع «موردپژوهی رمان تن تنهایی، نوشته خانم سحر سخایی، از منظر روان کاوی و مطالعات زنان»، یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸  برگزار شد. سخنرانان این نشست خانم سحر سخایی و آقای سینا امینی بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی  

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی-بخش چهارم)

نشست انجمن ادبی سیمرغ، با موضوع «بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی -بخش چهارم »، یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر امیر حسین ماحوزی و دکتر مسعود انصاری بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی  

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی-بخش سوم)

نشست انجمن ادبی سیمرغ، با موضوع «بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی-بخش سوم»، یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۸ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر نیره توکلی و دکتر شروین وکیلی بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی  

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی-بخش دوم)

نشست ادبی سیمرغ، با موضوع «بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی -بخش دوم»، یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸  برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مهتا بردبار، دکتر هنگامه آشوری و دکتر صبا پژمانفر بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی  

ادامه نوشته »